จำนวนกลุ่มผู้ป่วย COC สำคัญ แยกตามสถานบริการ
อำเภอ ANC_HR เด็กพัฒนาฯ ผสอ_2_3 พิการ.2_3 DM HT CKD COPD PC Psy TB บรมฯ IMC
1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 0 7
งาว 12 0 12 5 17 12 8 3 11 17 11 0 59
วังเหนือ 17 0 2 1 2 0 9 3 13 1 5 0 21
สบปราบ 0 0 3 0 0 0 4 1 10 17 4 0 12
ห้างฉัตร 3 0 184 4 3 0 64 3 23 36 10 0 55
เกาะคา 12 8 29 10 119 22 15 23 18 27 28 0 77
เถิน 36 0 9 1 1 1 23 2 11 4 6 0 25
เมือง 26 1 28 3 21 1 35 26 45 94 93 0 119
เมืองปาน 2 8 111 14 31 7 15 47 31 103 8 17 31
เสริมงาม 0 0 8 1 1 0 6 4 6 9 1 0 16
แจ้ห่ม 21 4 23 1 78 1 16 1 19 9 3 10 31
แม่ทะ 5 0 4 0 8 1 4 1 15 25 11 0 61
แม่พริก 0 0 9 2 3 0 4 6 4 4 1 0 16
แม่เมาะ 3 0 29 13 20 6 29 18 26 46 9 0 34
ร้อยละการติดตามเยี่ยมบ้านแยกตามสถานบริการ