จำนวนกลุ่มผู้ป่วย COC สำคัญ แยกตามสถานบริการ
อำเภอ ANC_HR เด็กพัฒนาฯ ผสอ_2_3 พิการ.2_3 DM HT CKD COPD PC Psy TB บรมฯ IMC
1 0 0 0 0 0 1 2 5 6 3 0 17
งาว 14 0 17 7 61 26 10 6 18 18 16 0 87
วังเหนือ 18 0 3 2 14 0 10 3 29 2 8 0 24
สบปราบ 0 0 7 1 1 0 8 7 21 19 6 0 17
ห้างฉัตร 3 0 184 5 4 0 64 6 37 40 13 0 63
เกาะคา 12 9 37 15 227 90 24 29 26 34 36 0 86
เถิน 36 0 11 1 1 1 24 2 12 5 6 0 33
เมือง 26 1 29 3 22 1 39 30 65 117 107 0 155
เมืองปาน 3 8 112 17 39 8 38 72 36 109 8 18 39
เสริมงาม 0 0 10 1 17 18 15 5 9 10 1 0 16
แจ้ห่ม 22 5 30 1 97 1 30 5 38 11 27 10 39
แม่ทะ 7 0 12 0 12 2 6 6 21 24 13 1 68
แม่พริก 0 0 12 2 3 0 6 7 8 5 1 0 22
แม่เมาะ 3 0 34 13 28 7 29 24 30 52 10 0 41
ร้อยละการติดตามเยี่ยมบ้านแยกตามสถานบริการ