จำนวนกลุ่มผู้ป่วย COC สำคัญ แยกตามสถานบริการ
รพ.สต ANC_HR เด็กพัฒนาฯ ผสอ_2_3 พิการ.2_3 DM.un HT.un CKD.4_5 COPD PC Psy TB บรมฯ CAPD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งาว 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 3 0 0
วังเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
สบปราบ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
ห้างฉัตร 1 0 1 0 1 0 1 0 5 13 1 0 0
เกาะคา 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0
เถิน 6 0 4 1 1 1 0 1 1 0 5 0 15
เมือง 3 1 9 1 0 0 7 7 7 19 11 0 0
เมืองปาน 0 0 3 0 11 3 1 3 4 7 1 0 0
เสริมงาม 0 0 8 1 1 0 1 4 1 3 0 0 0
แจ้ห่ม 0 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0
แม่ทะ 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0
แม่พริก 0 0 6 0 0 0 1 4 2 0 1 0 0
แม่เมาะ 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 3 0 2
ร้อยละการติดตามเยี่ยมบ้านแยกตามสถานบริการ