จำนวนกลุ่มผู้ป่วย COC สำคัญ แยกตามสถานบริการ
รพ.สต ANC_HR เด็กพัฒนาฯ ผสอ_2_3 พิการ.2_3 DM.un HT.un CKD.4_5 COPD PC Psy TB บรมฯ CAPD
0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0
งาว 2 0 3 0 4 6 3 2 7 10 11 0 1
วังเหนือ 2 0 2 0 0 0 3 0 6 1 0 0 1
สบปราบ 0 0 1 0 0 0 3 0 1 7 0 0 1
ห้างฉัตร 2 0 74 4 2 0 21 1 16 29 2 0 39
เกาะคา 0 1 22 5 14 18 6 12 6 18 23 0 6
เถิน 26 0 5 1 1 1 0 2 7 2 6 0 22
เมือง 16 1 23 2 8 0 17 20 26 47 61 0 10
เมืองปาน 0 8 14 11 22 4 7 29 15 80 4 0 1
เสริมงาม 0 0 8 1 1 0 3 4 2 5 1 0 1
แจ้ห่ม 20 0 6 0 29 0 11 0 11 6 2 0 1
แม่ทะ 3 0 3 0 2 0 2 0 10 15 3 0 1
แม่พริก 0 0 6 1 0 0 3 4 4 2 1 0 1
แม่เมาะ 2 0 16 8 12 3 8 8 15 35 8 0 13
ร้อยละการติดตามเยี่ยมบ้านแยกตามสถานบริการ